Strona główna > Porady do szkoleń
Piątek, 25 kwietnia 2014
Porady do szkoleń
[2009-04-09]

Kto ponosi odpowiedzialność za skład apteczki zakładowej?

Czy i kto odpowiada za umieszczenie w apteczce zakładowej tabletek, które uległy przeterminowaniu, a które zażył pracownik?

Samo wyposażenie apteczki w przeterminowany lek nie jest przestępstwem. Jeżeli jednak zdaniem pracownika – w następstwie przyjęcia leku znajdującego się na wyposażeniu apteczki – nastąpił rozstrój zdrowia, nie ma przeszkód, aby pracownik zawiadomił prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracodawcę. Pracodawca bowiem jest odpowiedzialny za skład apteczki zakładowej. Do zawiadomienia należałoby dołączyć pełną dokumentację lekarską oraz wykaz osób proponowanych do przesłuchania w charakterze świadka.

Obowiązki pracodawcy
Odpowiedzialność pracodawcy wynika z ciążącego na nim obowiązku ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem w szczególności sprawnie funkcjonującej pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

UWAGA!
Obecnie po zmianach Kodeksu pracy, które obowiązują od 18 stycznia 2009 r. obowiązek zapewnienia przez pracodawcę środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a także wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy został określony w art. 2091 § 1 pkt 1 i 2a Kodeksu pracy.

Działania podejmowane przez pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy przedmedycznej powinny być dostosowane do:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • liczby innych osób przebywających na terenie zakładu pracy,
 • rodzaju i poziomu występujących zagrożeń
  (art. 2091 § 2 kp).

Sposób realizacji tego obowiązku jest sprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 ze zm.; dalej: ropbhp).

Pracodawca powinien zapewnić w szczególności:

 • łatwy dostęp do apteczek w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy,
 • punkty pierwszej pomocy medycznej w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia – wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy
  (§ 44 ust. 1 ropbhp).

Pracodawca powinien również zadbać, aby:

 • w punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, wywieszone były instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy,
 • obsługa punktów i apteczek na każdej zmianie powierzana była wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Liczba tych pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń
  (art. 2091 § 3 kp, § 44 ust. 3 i 4 ropbhp).

UWAGA!
Należy pamiętać, że pracodawca powinien skonsultować liczbę, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając przy tym rodzaje i nasilenia występujących zagrożeń (§ 44 ust. 2 ropbhp).

Odpowiedzialność pracodawcy
Należy zatem odróżnić władczy (decyzyjny) charakter obowiązków ciążących na pracodawcy od konsultacyjnej (doradczej) opinii lekarza sprawującego profi laktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Odpowiedzialność za wyposażenie apteczki, a także zaistniałe w zakładzie zdarzenia mogące mieć wpływ na zdrowie i życie pracowników, również związane z organizacją udzielania w niezbędnym zakresie pomocy przedlekarskiej, ponosi pracodawca.

Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie ma wpływu:

 • konsultowanie kwestii wyposażenia apteczki z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami,
 • wywieszenie instrukcji o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku (nawet wtedy, gdy zawarte są w niej informacje o typowym dawkowaniu leków i preparatów),
 • zapewnienie obsługi apteczek przez pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Zajęcie jednoznacznego stanowiska w kwestii możliwości dochodzenia odszkodowania w związku z zatruciem przeterminowanym lekiem znajdującym się na wyposażeniu apteczki nie jest możliwe bez szczegółowej informacji o okolicznościach zdarzenia. Badając okoliczności zdarzenia należy brać pod uwagę fakt, że zasoby apteczki powinny być wykorzystywane w celach udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a nie prowadzenia leczenia. Należy też pamiętać, że w zasobach apteczki nie powinny znajdować się leki stosowane pod kontrolą lekarza.

Jan Pióro
specjalista z zakresu prawa pracy


Przepisy bhp - Bhp - Ryzyko zawodowe - Protokół powypadkowy - Instrukcje bhp
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256,
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.