Strona główna > Porady do szkoleń
Środa, 23 kwietnia 2014
Porady do szkoleń
[2008-04-07]

Ważność badań wstępnych i szkoleń bhp

Czy wstępne badania i szkolenia bhp pracownika przeprowadzone w cza­sie zatrudnienia u innego pracodawcy zachowują ważność u kolejnego pracodawcy?

Badania wstępne przeprowadzone u innego pracodawcy nie są ważne u kolejnego pracodawcy. Podobnie ma się rzecz w przypadku szkoleń wstępnych bhp - wyjątek stanowią tu szkolenia okresowe, które mogą być uznane przez innego pracodawcę.

Badania wstępne
Wstępnym badaniom lekarskim pod­legają:

 • wszystkie osoby przyjmowane do pracy,
 • pracownicy młodociani przeno­szeni na inne stanowiska pracy oraz
 • inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których wy­stępują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe

(art. 229 § 1 Kodeksu pracy; da­lej: kp).

Badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydane­go przez pracodawcę.

A zatem badania przeprowadzone u poprzedniego pracodawcy, nawet jeśli pracownik zatrudniony był na takim samym stanowisku pracy oraz w podobnych warunkach, nie mogą być podstawą dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy u kolejnego pracodawcy.

Zwolnienie z badań wstępnych
Wyjątek, w którym pracodawca nie ma obowiązku kierować pracow­nika na wstępne badania lekarskie, stanowi sytuacja, gdy osoba przyj­mowana jest ponownie do pracy:

 • u tego samego pracodawcy,
 • na to samo stanowisko lub
 • na stanowisko o takich samych warunkach pracy,

na podstawie kolejnej umowy o pra­cę zawartej bezpośrednio po rozwią­zaniu bądź wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą (art. 229 § 1 kp).

WAŻNE!
Przypominamy Wam, że praco­dawca nie może dopuścić do pra­cy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwier­dzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stano­wisku (art. 229 § 4 kp).

Szkolenia wstępne bhp
Podobnie kształtuje się obowiązek pracodawcy w zakresie przeprowa­dzania szkoleń w dziedzinie bhp. Pracodawca nie może bowiem do­puścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub po­trzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp (art. 237 3 § 1 kp).

Pracownicy przed rozpoczęciem pracy powinni zostać poddani szko­leniu wstępnemu w zakresie bhp obejmującemu:

 • szkolenie wstępne ogólne - in­struktaż ogólny,
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy - instruktaż stanowiskowy

(§ 8 rozporządzenia Ministra Go­spodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.; da­lej: rozporządzenie szkoleniowe).

Instruktażowi ogólnemu powinni zostać poddani:

 • wszyscy nowo zatrudnieni pra­cownicy, a także
 • studenci odbywający u praco­dawcy praktykę studencką oraz
 • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu

(§10 ust. 1 rozporządzenia szkole­niowego).

Natomiast instruktaż stanowiskowy powinni odbyć:

 • pracownicy zatrudnieni na sta­nowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje na­rażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciąż­liwych lub niebezpiecznych,
 • pracownicy przenoszeni na sta­nowisko robotnicze oraz inne, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodli­wych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • uczniowie odbywający praktycz­ną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktykę studencką.
 • pracownicy zatrudnieni na sta­nowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynni­ków szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecz­nych w sytuacji wprowadzenia zmian warunków techniczno-or­ganizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologiczne­go, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do sto­sowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, ma­szyn i innych urządzeń

(§11 ust. 1 i 3 rozporządzenia szko­leniowego).

WAŻNE!
Przypominamy Wam, że koszty badań lekarskich pracowników oraz szkoleń w zakresie bhp ponosi pracodawca, a szkolenia w zakresie bhp i badania powin­ny odbywać się w czasie pracy.

W przypadku szkoleń w zakre­sie bhp również istnieje sytuacja, w której przeszkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest konieczne. Dotyczy to pracow­ników, którzy zatrudniani są na tym samym stanowisku pracy, u tego samego pracodawcy, w ramach ko­lejnej umowy o pracę. Jednak musi ona zostać zawarta bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy (art. 23 73 § 2 kp).

Szkolenia okresowe bhp
W przypadku szkoleń okresowych pracodawca sam decyduje, czy je­żeli pracownik odbył już szkolenie okresowe u innego pracodawcy oraz przedstawił aktualne zaświad­czenie o ukończeniu tego szkole­nia, uzna za ważne odbyte szko­lenie. Jednak zakres i program od­bytego szkolenia okresowego musi pokrywać się z programem szko­lenia okresowego wymaganym na stanowisku pracy, na którym ma być zatrudniona ta osoba. Wów­czas takiego pracownika, uznając za ważne odbyte przez niego szko­lenie okresowe bhp, można zwol­nić ze szkolenia okresowego bhp (§15 ust. 5 rozporządzenia szko­leniowego).

Ważność szkolenia okresowego bhp określa częstotliwość szkoleń danej grupy pracowników. A zatem:

1) szkolenia okresowe, nie rzadziej niż raz na 5 lat, powinni odby­wać:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pra­cownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i bry­gadziści,
 • pracownicy inżynieryjno-tech­niczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, tech­nolodzy oraz organizatorzy produkcji,
 • pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 • pracownicy administracyjno--biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebez­pieczne albo z odpowiedzial­nością w zakresie bhp,
 • inni pracownicy niewymienieni wcześniej, których cha­rakter pracy wiąże się z nara­żeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub nie­bezpieczne albo z odpowie­dzialnością w zakresie bhp;

2) szkolenia okresowe, nie rzadziej niż raz na 6 lat, odbywają pracow­nicy administracyjno-biurowi;

3) szkolenia okresowe, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku, odbywają pracownicy zatrudnieni na stano­wiskach robotniczych

odbyte szkolenia są wtedy waż­ne przez wymienione odstępy czasu

(§15 ust. 1 i 2 rozporządzenia szko­leniowego).

Marta Popławska
specjalista ds. bezpieczeństwa procesowego 

Porozmawiaj o tym na Bhp forum

Przepisy bhp - Bhp - Ryzyko zawodowe - Protokół powypadkowy - Instrukcje bhp
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256,
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.